Ibaruwa-mpuruza yandikiwe Abepisikopi Gatolika ba Kiliziya yo mu Rwanda

Abepiskopi bo muri Afurika bahuriye i Gakurazo mu mwaka w'2011 bifatisha agafoto nyuma y'isengesho ryo gusabira abihayimana bahiciwe mu 1994

Bepisikopi bacu dukunda kandi dusabira, twebwe bamwe mu bakristu bahagarariye abandi twongeye kubasuhuza no kubandikira. Yezu Kristu, we Nzira, Ukuri n’Ubugingo, nakuzwe iteka ryose (Reba Yoh 1,14). Twongeye kubandikira ubugira kabiri tubasaba  kwitwararika  no kwitondera ibi bikurikira. Muhugukire guhamya Kristu maze mukure abanyarwanda mu rujijo, mube abahamya nyabo ba Kristu muri ya mirimo nyabutatu mushinzwe nk’Abasaseridoti: kwigisha (umurimo wa gihanuzi), gutagatifuza no kuyobora abantu inzira igana ijuru:

1.Mwihatire kwomora bose no kwibuka bose: baba  abazize genocide yakorewe abatutsi ndetse n’abandi bo mu yandi moko bishwe ubwo iyo genocide yabaga guhera mu ntambara yatangiye mu kwakira 1990 ukagera ku batikirijwe za Byumba, Ruhengeli, mu Mutara, mu nkambi ya Kibeho, i Gakurazo, Rwesero, mu bihe byiswe iby’abacengezi kugera mu nkambi zo muri Zayire ndetse na n’ubu kuko nta kwezi guhita mu Rwanda abantu badatoraguye imirambo ndetse n’abandi bataburiwe irengero. Murabe ijwi ry’abatagira kivugira.

2.Tuzi ko mwize kandi mureba kure: muzadusobanurire impamvu iyi nyito “genocide yakorewe abatutsi” ariyo igezweho ubu yabanje kwitwa: itsembatsemba; iza kuba Itsembabwoko n’itsembatsemba, ikurikizaho kuba Itsembabwoko, none imvugo duhatirwa kuvuga no kwemera ni genocide yakorewe abatutsi. Ibyifuzo by’amoko yose ari mu Rwanda (abatwa, abatutsi, abahutu) ndetse ari na byo biherutse gushimangirwa na Amerika n’Ubwongereza ni uko nta we ukwiye guhakana iyo genocide, kuko rwose yarabaye ariko kandi ntihibukwe abatutsi gusa kuko atari bo bonyine bishwe muri genocide. Yagakwiriye kwitwa Genocide yakorewe abatutsi bari mu Rwanda muri 1994 ndetse n’abo mu bwoko bw’abahutu b’inyangamugayo n’impunzi ziganjemo abahutu. Twibutse ko abatutsi bari hanze bari biganjemo abateraga U Rwanda bagamije kugaruka mu rwababyaye, nta wabahigaga bityo rero ntibakwiriye kurwanira urupfu rw’amahano ya genocide batigeze babamo. Ribara uwariraye.

3.Mureke twese tuvuge intimba yadushegeshe ni byo bizageza u Rwanda ku bwiyunge n’ubumwe nyabwo. Mureke twese twunamire kandi twibuke abacu bose bishwe muri genocide. Muzirikane ko kugeza ubu hari igice kitari gito cy’abanyarwanda batemerewe no gushakisha imibiri y’ababo ngo babashyingure mu cyubahiro. Icyo ni ikirunga gikomeje kubira no kwakira mu mitima y’abanyarwanda.

4.Bepisikopi bacu dukunda, nimukanguke: Hari amahanga akomeye akomeje kugaragaza ko ashishikajwe n’uko n’abanyarwanda bo mu bwoko bw’abahutu bishwe muri  genocide  bakwibukwa, musanga ari icyubahiro n’ishema kuri twe nka Kiliziya kwicecekera no kuryumaho ntitube abavugizi b’abapfukiranwa babuzwa kwibuka ababo? N’ubwo batari bake (abanyarwanda n’abanyamahanga bakunda ukuri) abakomeje kuzamura ijwi basaba ko hakwibukwa bose, nyamara ntabwo icyiza kigabanuka ngo ni uko kivuzwe na benshi. Ahubwo ni ho gitsinda kandi kikimikwa. Byongeye, mu bijyanye no kuvuganira abarengana, nta wakagombye kudutanga nka Kiliziya. Muzirikane iyo mutanga Ubusaseridoti uko muvuga amagambo meza muti: bene abo ni bo bagomba kubimburira imbaga yawe mu nzira z’urukundo, ni bo mbere na mbere basagwa guhara amagara yabo kubera Wowe (Imana Data)…! Aho muzirikana ayo magambo akomeye? Rwose Kiliziya niyongere ibikorwa byiza ikorera abarokotse genocide bo mu bwoko bw’abatutsi ariko kandi nisigeho gushyira amacakubiri mu bana b’u Rwanda ifasha igice kimwe; ubufasha bwayo nibugere ku moko yose yarokotse ayo mahano ya genocide.

5.Mutange umusanzu wanyu mu kwimika ubutabera kuri bose no guca akarengane: Kuki umututsi w’umunyakuri, ushaka ko abanyarwanda bose bareshya imbere y’amategeko kandi abapfuye kimwe no mu bihe bimwe bakibukwa kimwe abonwa nk’umugambanyi mu Rwanda? Ibi mwaba namwe mubibona Bepisikopi dukunda?

6.Kuki abahutu babonye umututsi ugerageza guhamya ukuri bamwibonamo, bakamusamira hejuru nk’umutabazi bakumva ko we akoze  ikintu  kidasanzwe  nk’umuntu  w’Imana?  Ibi  murabibona?

Abanyarwanda basonzeye kubana mu kuri kuzira uburyarya n’ubwikanyize n’ubwironde. Bepisikopi bamwe muri mwe iyo tubonye bagendererwa buri gihe n’abatwiciye nyamara bari ku ngoma, kandi uko kwirirwa mur za évêchés zanyu tukaba tubona bitabahindura ngo bihane bagarukire Imana na Kiliziya, ibyo twebwe abakristu biduca intege. Turacyanaperereza ishingiro ry’ibisa na mafia, traffic z’abagore n’amafranga bibera cyane cyane muri Evéché ya Butare ari na byo dukeka ko byaba byaratumye bamwe mu bapadiri bashimwaga na benshi basezera, bakabivamo. Igihe nikigera tuzabatangariza ukuri kwabyo kuko kurazwi. Butare dore mwambuye abarimo imishahara yabo nyamara mwe na Mgr Gahizi muhinduranya V8. Mwagurishije imwe mugahemba abantu!

Muritonde namwe bepisikopi ba Nyundo na Kigali kuko bamwe mu bagore, abasirikari n’abategetsi bakunze kugorobereza aho iwanyu, abataracuze inkumbi bica abana b’u Rwanda, bambuye Kiliziya amasambu yayo ndetse n’amashuri yayo, bamwe muri bo banirirwa batora amategeko arwanya ukwemera Gatolika. Nimubishaka tuzabaha ingero. Mushumba wa Nyundo, Anaclet, uritwararike cyane, ube umushumba wa bose kuko dufite ingero nyinshi cyane z’amateka yawe utaraba Umwepisikopi z’ukuntu warondaga amoko kandi ukitwara nk’umuhezanguni ku bwoko bumwe. Humura, muntu yahinduka neza cyangwa nabi, uharanire gukosora ubwo buhengame bwakuranze bitewe nawe n’amateka yawe ashaririye. Umwepisikopi agomba kuba ari umuntu warenze ayo matindi y’amoko.

Muzehe musenyeri wa Byumba, Nzakamwita, wagize amahirwe ni uko i Bukuru basibasiba burundu wa mwenda uri muri za miliyari wari watumye usezerana ipfunwe n’ikimwaro, ariko kandi bakugize nka rya tungo batamitse igufwa rikabura uko rivuga kandi wari utuye uri umubyeyi mwiza, ukunzwe nyamara uryamye bucece ku kuri kw’amateka y’u Rwanda uzi neza.

7 .Tubibarize mwese Bepisikopi,mbese umunyagitugu, kuba yaba uwo mu bwoko bwanjye bimugira mwiza ku buryo we yaba uwo kwihanganirwa ntagirwe inama, akitwa mwiza kuko ari uwo mu banjye kuruta abandi banyagitugu bo mu bundi bwoko? Umwicanyi wo mu bwoko bwacu yaba mwiza kurusha umwicanyi wo mu bundi bwoko? Interahamwe-mputu itandukaniye he n’interahamwe-ntutsi? Kuki mutavuganira abanyarwanda bose ku buryo ingengabitekerezo ya genocide, yo gatsindwa, twajya tuyirwanya mu moko yose: abatwa, abatutsi n’abahutu? Ni bamwe muri abo bashobora kuba bayigira no kuyipimwamo gusa? Never again se yaba ari never again genocide yakorewe abatutsi cyangwa ni never again genocide iyo ari yo yose? Mujye mudusobanurira.

8.Twumva kenshi havugwa uburyo abazungu bamwe na bamwe baronda uruhu cyane cyane banga abirabura. Nyamara iryo rondaruhu n’aho ryagirwa na benshi, barigira ku giti cyabo. Kubera ko bo nibura bubatse inzego (institutions) zifite imbaraga n’amategeko akora, na geste ntoya ya racisme irahanwa. Inzego zikomeye kurusha umuntu cyangwa abantu ku giti cyabo. Ntitwifuza un homme fort mais les institutions fortes. Ntidukeneye uwirirwa aduhatira gukunda Diyosezi runaka, igihugu…ibi ntibyigishwa. Nta wigishwa gukunda Nyina,…uwo akubereye we n’ibyo agukorera ni byo bituma umukunda nk’ubuzima, atari itegeko.

9.Bepisikopi, tubisabire. Bikira Mariya i Kibeho ati: murabe maso kuko ubuyobe n’ubuhakanyi buzinjirira Kiliziya mu mayeri. Twibukije ubu butumwa bwa Kibeho tubinginga ngo mudusabire Leta yemere Kiliziya zongere zifungurwe tubone Misa kuko twebwe abalayiki dushonje rwose. Musabe rwose natwe twibone muri gahunda y’abazakomorwa ku ya 01 kamena 2020. Niba iyo Covid 19 iri Kigali gusa nk’uko minisitiri w’ubuzima yabitangaje ko mu ntara nta covid 19 yagezeho, kuki wenda batafunga Kigali ahandi ubuzima bwa Kiliziya bugakomeza uko bisanzwe? Harya Imana ni yo itari mu by’ibanze nkenerwa kandi byihutirwa? Ziriya Misa yo kuri televisiyo ni amaburakindi dore ko abanyarwanda banazifite ari mbarwa, byongeye n’abazifite, Misa irangira umuriro ugiye inshuro nke 4! Na radiyo ni amaburakindi kuko nta mwuka w’isengesho no gutuza, uba wagira ngo ni ikinamico.

Ni gute amasoko arema n’abantu baba barimo, moto zikazongera gutwara abantu, nta na cm 30 zisigara hagati y’abantu, abantu bagasezerana mu mirenge ariko Misa zigakomeza gufungwa? Musabe Leta duhabwe Misa kuko ni uburenganzira   bwacu   abakristu   kandi   tubijeje   ko   tuzubahiriza amabwiriza yo kwirinda no kurinda abandi covid 19. Kuki se n’ababikira begeranye n’abapadiri babuze Misa mu ngo zabo mu gihe Mgr Kambanda yagiye gusomera Misa nyakwigendera Bwitare Nyirinkindi Eulade? Bamwe muri twe bari kuri iryo tabaro ndetse no mu Misa kandi twari hafi abantu 100. Iki kimenyane n’itonesha bigusha benshi. Hari abakristu gatolika bagiye bapfusha ababo muri iki gihe cya Guma mu rugo, nyamara ntibigeze na rimwe bemererwa kubaherekeza haturwa Misa. Muritonde, bepisikopi mutazagwa mu mutego wo kumvishwa ko mu Misa bahandurira kuruta mu isoko, mu mirenge mu masibo n’ahandi. Muritonde mutazadukuriraho Misa zikazasigara ziturirwa gusa abategetsi nk’aho ari bo muhimbaza cyangwa se mwiyeguriye.

Abasenyeri b’abanyabwoba nibakomeza kuruca bakarumira, bazaha urwaho abanyamaboko barwanya Kiliziya maze berekane ko Misa nta kamaro, ko itari mu byihutirwa bikenewe ndetse ko wabaho utayijyamo kandi ukabaho neza. Mujye mukurikira ku mbuga za Kiliziya murebe uburyo abandi bepisikopi bavugira abakristu. Twatanga ingero: muzasome amatangazo yanditswe kandi asomwa n’abepiskopi b’i Burundi mbere na nyuma y’amatora, aho bagaragaje ko bunze ubumwe nk’abashumba batarya iminwa kandi badahengama kandi bazi gutangaza ukuri kw’ibintu nta we bahungabanyije batanajenjekeye ikinyoma. Bamurikiye abakristu babo kandi ntibigeze bemera kuvuguruza ibyo batangaje kuko bunze ubumwe; ntibayobowe n’ingengabitekerezo z’ishyaka cyangwa za Leta ahubwo bayobowe na Roho Mutagatifu! Muzasome kandi ijwi ry’abepisikopi banyuranye nko mu Bufaransa, Cuba, Italie…bazamuye ijwi imbere ya za Leta mpakanyi, bikarangira bererewe guhimbaza ku mugaragaro ukwemera kwabo muri iyo covid 19 ubwo indi mirimo yari itangiye gufungurwa.

10.Bepisikopi bacu dukunda, dutegereje ko ingendo zihuza intara zisubukurwa maze tukigabanyamo amatsinda ya babiri babiri tukaza kubaganiriza kuri ibi tubandikira n’ibindi byinshi tubona nk’by’abapadiri bamwe na bamwe bitwara nabi ndetse n’ab’abahezanguni barahari…

Byose bigamije gukomeza kubaburira, dore ko bamwe muri twe turi no mu nzego z’ubuyobozi bwa Leta, Police n’Ingabo ngo mutazagwa mu mutego wa ceceka by’ubugambanyi (silence complice) abo mwasimbuye baguyemo. Tubandikira kuko tubakunda kandi tubasabira byongeye tukaba tutifuza kuzaraga abana bacu Kiliziya izangwa cyangwa izatotezwa biturutse ku bugwari n’ubugambanyi bwacu abo muri iki gihe. Iyo mugaragaje ko mwabaswe n’ubwoba no kudashyira hamwe biduca intege twebwe abakristu kandi na Papa tugenera aya mabaruwa binyuze ku Ntumwa ye mu Rwanda arabibona. Ni gute Kiliziya yo mu Rwanda yaba ifite umutwe (abepisikopi) muzima, uhamya kandi muhanuzi bikaba bigeze iki gihe cyose Cyangugu na Kibungo zidafite abepisikopi? Ni uko nta bapadiri bazima bahari batorwamo abepisikopi cyangwa nta bo mu bwoko bushakwa baraboneka? Mudusabire natwe turabsabira ngo mube intwari.

Bikorewe i Kigali ku wa 29 gicurasi 2020 Abakristu bahagarariye abandi mu Rwanda

22 Comments

 1. …atali ubukiniro.Ntabwo ali simple équation à résoudre en isolant un simple inconnu à gauche du signe d’égalité et à droite sa valeur.N’abanditse iyi barwa nabasaba gukanguka mbere yo gukangura abandi.Gusa mbisubiremo mwali mwagerageje.Keep it up !

 2. …buli igihe abatitwaje intwaro nibo bahababalira.Rero ngo ntibali kurya umureti batamennye amagi.Nibareke abanukire kuko byabananiye kuwukaranga.Abashaka ibisubizo ku bibazo by’u Rwanda n’abandika amateka yarwo nibareke guteta no kugoreka kuko …

 3. …ntabwo u Rwanda rwabirukagaho,….Baje gutera u Rwanda habuze iki?Bamaze no gutera intambara ntibayirwanye nk’aba professinels ngo bajye barengera abasivile,ngo bilinde igikorwa kibi cyateza akavuyokaruhije gukontorora kuko iyo ibyo bibabaye …

 4. …mu kazi ke ka gisilikare mu Buganda.Rwigema nawe yarazaga,agatemberezwa u Rwanda nk’igihe cy’isiganwa ry’amagare.Habyarimana ajya kumwambika amapeti y’ubugenerali i Kampala nta rwango yali amufitiye,abafataga imyanya muli za organisations …

 5. …Intambara yateje mu by’ukuli yali umusozo w’izindi ntambara zatangiye muli 1963 zikageza muli 1967.Ntabwo impunzi zagombaga gutaha zimena amaraso nkaho ibisubizo byali byabuze burundu.Kagame ubwe yajyaga aza mu Rwanda,akaruzenguruka agasubira …

 6. …(one-sided),muba mukorera NYIRABAYAZANA wa byose.Nta bisubizo byagilira abanyarwanda akamaro.Ubyungukiramo ni uwateje intambara mu Rwanda rwali rutekanye,abanyarwanda barashyize imbere umulimo wo kubabeshaho nko mu bindi bihugu byateye imbere…

 7. …bishimishije.Muli make iyo mukoresheje imvugo y’umucurabwenge nka genocide yakorewe abatutsi mu mwanya wa genocide yakorewe abanyarwanda,abamodere???,interahamwe???n’andi magambo akubiye muli lexicologie genocidaire ya FPR,muba mufashe uruhande…

 8. …Ese ko amahanga yakulikiranye ikibazo cy’u Rwanda mu ndorerwamo za FPR,byaturutse he kugirango banyuranye ku nyito y’amarorerwa bakoreye mu Rwanda no mu mahanga?Ababaza ibibazo mujye mu banze musesengure,nibwo muzabaza ibibazo neza mukabona …

 9. …Icyo bivuze ni uko mudashaka kubangamira indoto y’ubutegetsi buliho n’ababwibonamo balimo ntagushidikanya bamwe mu BEPISCOPI niba atali bose.Bityo murabasaba kugumana inka yabo ikamwa(=genocide yakorewe abatutsi) bakayiragirana n’agahene n’agatama

 10. …ni bande ?,ni bangahe?Mwababaze mute???Ikili imbere y’ibi byose ni inda nini,no kubura ubunyangamugayo bituma muzinzika UKULI.A.Lincoln yagize ati: »People don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed ».

 11. … muli Byumba na Ruhengeli kuva intambara igitangira muli 1990,n’abandi biciwe mu tundi turere tunyuranye tw’u RWANDA mutashyira mu bo mwita abamodere.Ese ubundi tutabeshyanye aba mwita abamoderes ni bande?,ni bangahe?Abanyarwandi batali modere …

 12. …Kuruma,duhuha.Muratekereza muti reka turekeremo genocide y’abatutsi abayilisha baturebe neza,hanyuma twongereho uduhutu duhaye igarade y’ubumodere n’abandi twita impunzi ziganjemo abahutu.Bityo ku bwende cg ku bwoba muvanye ku rutonde rw’abishwe..

 13.  n’abo mu bwoko bw’abahutu b’inyangamugayo n’impunzi ziganjemo abahutu » ikocamye kandi ivangura abapfu bishwe na kizigenza,umucurabwenge,le cerveau, umwe.Iyi nyito yanyu igaragaza ikibazo abanyarwanda bo murwanda dufite…

 14. …Ibyo sinshidikanya ko mundusha kubimenya kuko bigaragara ko mwakoze ubushakashatsi burambuye ku kibazo cy’u Rwanda ku munsi wa none.UKULI rero ni uko inyito mwita ko aliyo ikwiye ngo »Genocide yakorewe abatutsi bari mu Rwanda muri 1994 ndetse …

 15. …bugakwira igihugu cyose ,bukanarenga imipaka yacyo turabizi.Umuntu uwe n’akatsiko yarayoboye,bagaragara hose,mu turere twose,bicaaaa.Koko habaye ingaruka mbi zatumye hali urubyiruko rwaguye mu mutego w’umwicanyi mukuru,arukoresha mu nyungu ze.

 16. …byose.Icyo ni inyito y’ubwicanyi bwabaye mu Rwanda kuva muli 1990 kugeza magingo aya nkuko mwabutondaguye mu gika cya mbere(1).Uwabutangije twese turamuzi,n’ubwo bisa n’uko ali kirazira kumuvuga,uko bwakozwe turakuzi,uko bwagiye bwiyongera …

 17. …ntaba ali yo iyo atali ukuli.Banditsi rero b’iyi nkuru,ndabashimira rwose umusanzu wanyu mu kwibutsa ABEPISKOPI inshingano zabo.Ibyinshi mu byo mubasaba gukora birumvika kandi ni ingenzi aliko haraburamo kimwe mw’icumi kandi gihatse ibyo mwanditse

 18. …tukabeshya amahanga ko tuli indashyikirwa mu gucyemura ibibazo byananiye abandi ali na cyo gituma dutera imbere!!!Ibi si ukugoreka amateka ahubwo ni ukuyasiba.Na Abraham Lincoln yarabivuze: »History is not history unless it is the truth »=Amateka ..

 19. …Ngo ukuli wavuze uraguhakishwa.Ngaho,uyu muco wo kutavuga ukuli wabaye karande niwo utugejeje aha.Ibibazo byose tubimira bunguli,tukabifumbiza ibindi,tukabivomerera n’ibindi,bityo bigakura bigasagamba mu mitima yacu.Ahasigaye tukabeshyana,…

 20. igihe cyose nsomye cg numvise se ibyo abanyarwanda batekereza ku bibazo byabo n’ibisubizo bagerageza kubiha.Batinya bikomeye gukubita umwotso ahababara.Ibi bikomoka ku muco wa gihake na gokolonize….

 21. Ariko se ABANYARWANDA mbagire nte???Muli kure nk’ukwezi mu byerekeranye no kuvugisha UKULI,kuvuga UKULI kuzwi kuba ali ko ubundi kubohora abantu bakwitabaje,ngo kubamulikire kandi kubayobore!!!Uyu mwanzuro ubabaje si ubu mwufashe,mpora mbisubiramo ..

 22. Abepiskopi ba Kiriziya Gatutika yu Rwanda muri iki gihe turimo! Barwaye « INDWARA » ikomeye cyane! Iyo ndwara bamwe mu bahanga mu by’Imitekereze, hamwe n’ Abaganga binzobere! Iyo ndwara bayita izina « MURARAMO ». Vatican izatungurwa ni amabi.

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.